Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

Teoria Sterowania

Osoba prowadząca wykład:
Krzysztof Kozłowski
Dariusz Pazderski (studia niestacjonarne)

Osoby prowadzące ćwiczenia:
Dariusz Pazderski
Bartłomiej Krysiak

Zalecana literatura
Ćwiczenia:
 1. R. C. Dorf. R. H. Bishop, „Modern Control Systems”
 2. T. Kaczorek (ed.), „Podstawy teorii sterowania”, WNT 2005
 3. T. Kaczorek, „Teoria sterowania”, WNT 1977
 4. K. Amborski, A. Marusak, „Ćwiczenia z teorii sterowania”
Zasady zaliczenia:

Zasady zaliczenia ćwiczeń.
1. Dopuszczalna są dwie nieobecności nieusprawiedliwione. Usprawiedliwienie za nieobecność na danych zajęciach musi być dostarczone w ciągu 2 tygodni od daty nieobecności. W przypadku, gdy student będzie posiadał więcej niż dwie nieobecności nieusprawiedliwione będzie musiał zrealizować dodatkowe opracowanie zadań określonych przez prowadzącego.
2. Pozytywne zaliczenie sprawdzianów pisemnych (tj. uzyskanie ponad 50% możliwych punktów). Osoby, które nie uzyskają wymaganej liczby punktów będą miały możliwość zaliczenia przedmiotu na podstawie jednego sprawdzianu poprawkowego. Uzyskanie oceny 2,0 ze sprawdzianu poprawkowego oznacza brak zaliczenia przedmiotu i wystawienie oceny końcowej 2,0/2,0.
3. W przypadku nieobecności na sprawdzianie podstawowym lub sprawdzianie poprawkowym wymagane jest okazanie usprawiedliwienia w ciągu 5 dni od daty przeprowadzanie danego sprawdzianu. W przypadku braku usprawiedliwienia osoba nieobecna na sprawdzianie otrzymuje ocenę 2,0.
4. Podczas zajęć studenci będą mogli zdobyć dodatkowe punkty za aktywne uczestnictwo w zajęciach. Osoby nieprzygotowane do zajęć otrzymają punkty ujemne. Punkty zdobyte za aktywność na zajęciach zostaną doliczone do punktacji ze sprawdzianu pisemnego.
5. Osoby powtarzające przedmiot są zobligowane do uczęszczania na zajęcia.

Wymagane wiadomości wstępne

 1. Znajomość podstaw z zakresu:
  1. metod modelowania procesów mechanicznych i elektrycznych
  2. linearyzacji statycznej
  3. przekształceń transmitancji operatorowej i przekształceń schematów blokowych
  4. obliczania odpowiedzi ustalonej
  5. układów regulacji automatycznej (budowa standardowego URA, analiza stabilności URA, synteza URA)
 2.  Znajomość matematyki w zakresie
  1. rozwiązywania równań różniczkowych
  2. podstaw rachunku macierzowego
  3. przekształceń całkowych

Terminy sprawdzianów z ćwiczeń zgodnie z harmonogramem sesji.