Instytut Automatyki i Robotyki

Zakład sterowania i robotyki

STUDIA PODYPLOMOWE

Systemy Automatyki i Robotyki

 • Informacje ogólne
 • Organizator:
  Politechnika Poznańska, Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów
  Ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
  Kierownik: prof dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski
  Tel.: 061 6652197
  e-mail: krzysztof.kozlowski(at)put.poznan.pl

 • Opis studium:
  Studium „Systemy Automatyki i Robotyki” jest najnowszą propozycją Pracowni Sterowania i Robotyki Katedry Sterowania i Inżynierii Systemów, Wydziału Informatyki odpowiadającą na potrzeby kształcenia specjalistów z dziedziny szeroko pojętej automatyki i robotyki. Dotyczy ono najnowszych zastosowań z tej dziedziny, między innymi sterowników PLC, sieci przemysłowych, oprzyrządowania i oprogramowania budynków inteligentnych, programowana robotów przemysłowych oraz mobilnych. Studium jest propozycją dla inżynierów praktyków, po studiach licencjackich lub magisterskich.

 • Cel studium:
  Celem nauczania jest przekazanie możliwie obszernej i kompletnej wiedzy z zakresu zastosowań systemów automatyki i robotyki.
  Zadaniem studium jest przygotowanie uczestników do: Samodzielnego rozwiązywania problemów z dziedziny wykorzystania narzędzi szybkiego prototypowania, technik programowania przenośnego oraz sieci przemysłowych i cyfrowych protokołów wymiany informacji w różnych zastosowaniach automatyki.
  Dalszego pogłębienia specjalistycznego kształcenia w zakresie wykorzystania najnowszych narzędzi praktycznych w automatyce.

 • Wymagania:
  Studium jest skierowane do szerokiego kręgu odbiorców. Przedmioty podstawowe zaproponowane na studium dotyczą specjalistycznych zastosowań automatyki w różnych gałęziach przemysłu, między innymi przemysłu elektronicznego, samochodowego, budynków inteligentnych, zastosowań sterowników PLC oraz inżynierii biomedycznej. Ćwiczenia w nowoczesnych laboratoriach dobrane są w taki sposób, aby każdy z uczestników zapoznał się z modelami obiektów rzeczywistych oraz obiektów symulowanych i pozyskał umiejętność posługiwania się nimi zarówno ze strony sprzętowej, jak i programowej. Zdobyte w ten sposób doświadczenie umożliwi przeniesienie nabytych umiejętności wprost do praktyki przemysłowej.
  Wskazane jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu kursu podstawowego automatyki i robotyki (z kursu licencjackiego lub magisterskiego), opisu układów dynamicznych, działania systemów mikrokomputerowych, znajomość dowolnego systemu operacyjnego (wystarczy w zakresie użytkowania) oraz zrozumienie zasad programowania w dowolnym języku wysokiego poziomu.

 • Kadra:
  Zajęcia są prowadzone przez pracowników Zakładu Sterowania i Robotyki Katedry Sterowania i Inżynierii Systemów. Wykładowcy oraz prowadzący ćwiczenia laboratoryjne posiadają nie tylko wysokie kwalifikacje dydaktyczne gwarantujące efektywne przyswajanie prezentowanej wiedzy, ale również duże doświadczenie praktyczne, będące efektem prowadzonych od wielu lat prac konstrukcyjnych i badawczych. Pracownicy są konstruktorami m.in. prototypów robotów mobilnych, robota wspinającego się oraz wielu układów mikroprocesorowych dla zastosowań automatyki w różnych gałęziach przemysłu.

  • Program studium

  Lista przedmiotów i prowadzących

 • Semestr I
  1. Systemy Automatyki Budynków:
  Wykład 10h – dr inż. P. Sauer; Laboratoria 10h – dr inż. P. Sauer
  2. Sterowanie Napędami Robotów:
  Wykład 10h – dr inż. P. Dutkiewicz; Laboratoria 10h – dr inż. P. Dutkiewicz
  3. Użytkowe Roboty Mobilne:
  Wykład 10h prof. dr hab. inż. K. Kozłowski; Laboratoria 10h – dr inż. B. Krysiak
  4. Programowanie Sterowników PLC:
  Wykład 10h – dr inż. J. Majchrzak; Laboratoria 10h – dr inż. J. Majchrzak
  5. Projektowanie Układów Regulacji:
  Wykład 10h – dr inż. D. Pazderski; Laboratoria 10h – dr inż. B. Krysiak

 • Semestr II
  6. Cyfrowe Systemy Sterowania:
  Wykład 10h – mgr inż. T. Jedwabny; Laboratoria 10h – mgr inż. T. Jedwabny
  7. Wizualizacja Procesów Przemysłowych:
  Wykład 6h – dr inż. P. Sauer Laboratoria 14h – dr inż. P. Sauer
  8. Przemysłowe Sieci Komunikacyjne:
  Wykład 10h – dr inż. J. Majchrzak; Laboratoria 10h – mgr inż. M. Michalski
  9. Techniki Szybkiego Prototypowania:
  Wykład: 10 dr inż. W. Wróblewski; Laboratoria 10h – dr inż. W. Wróblewski
  10.Programowanie Robotów Przemysłowych:
  Wykład 10h – dr inż. P. Szulczyński Laboartoria: 20h – dr inż. P. Szulczyński

  • Rekrutacja
 • Szczegółowe informacje:
  dr inż. Paweł Szulczyński
  Tel.: 061 665-20-43

 • Wymagania stawiane kandydatom:
  Ukończenie studiów wyższych (ukończone studia magisterskie, inżynierskie lub licencjackie)

 • Wymagane dokumenty:
  dyplomu ukończenia studiów wyższych (kserokopia lub plik obrazu .jpg, .pdf),
  formularz zgłoszeniowy ( .pdf, .doc ),
  kserokopia dowodu osobistego.

 • Koszt uczestnictwa:
  4000,- zł (całość) lub
  2x 2000,- zł płatne co semestr (15.10 i 15.02)

  Konto bankowe: (Wpłaty dopiero po spotkaniu organizacyjnym)
  BANK ZACHODNI WBK SA
  6 Oddział w Poznaniu
  02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
  tytułem: „SP-148 Systemy Automatyki i Robotyki”
  Termin składania dokumentów: Do 10 października

  Podadnie w wersji PDF
  Podanie w wersji DOC